นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เฮิบบิสท์ ให้ความสำคัญ และยึดมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง และเคารพสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์ของ herbist.shop ทั้งหมด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์”) จึงได้ปรับปรุงข้อตกลงและจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จาก herbist.shop

นโยบายฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวข้องการข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวของคุณได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ Digital

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บระหว่างการใช้งาน

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อ herbist.shop เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด และ รูปโปรไฟล์
 2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ บัญชีแอปพลิเคชั่นของคุณที่คุณยินยอมให้เชื่อมต่อ
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่คุณได้ซื้อหรือได้รับผ่านเว็บไซต์
 4. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address MAC address Cookie ID ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของเว็บบราวเซอร์ โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ระบบปฏิบัติการ (Operation System) รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 5. ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ ความสนใจของคุณ สิ่งที่คุณสนใจ ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม
 6. ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลว่าคุณเข้าถึง สินค้าและการบริการอย่างไร หรือเข้าดูเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ เวลาที่ใช้งานเว็บไซต์
 7. ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่คุณตกลงยินยอมในการได้รับการทำการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับเรา
 8. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่คุณอัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

หากข้อมูลที่คุณให้แก่เราเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันแล้วว่าคุณได้รับความยินยอม หรือ การอนุญาตตามที่ควรจะเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ที่จะนำมาเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นให้แก่เรา เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ การใช้บริการ และการใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้ระบุตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเชื่อมต่อกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

หากคุณสมัครบัญชีผู้ใช้งาน herbist.shop โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือมีการเชื่อมบัญชี herbist.shop ของคุณ กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือเพื่อใช้งานส่วนอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งคุณได้สมัครใจในการให้ข้อมูลตามนโยบายของสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ โดย herbist.shop จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

สถานการณ์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยสมัครใจ ในสถานการณ์ดังนี้

 1. เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือมีการเชื่อมบัญชีผู้ใช้ของคุณ กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคุณ
 2. เมื่อคุณสมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 3. เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 4. เมื่อคุณบันทึกเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ใดๆ ที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์
 5. เมื่อคุณตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของเรา
 6. เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่น การสำรวจข้อมูล หรือโครงการใดบนเว็บไซต์ของ herbist.shop
 7. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์ของ herbist.shop
 8. เมื่อผู้ใช้อื่นใน herbist.shop ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนเนื้อหาของคุณที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณได้แสดงความคิดเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์
 9. เมื่อบุคคลภายนอกได้ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณหรือเนื้อหาที่คุณได้แสดงไว้บนเว็บไซต์
 10. เมื่อคุณได้ติดต่อกับเราทางช่องทางอื่นๆ เช่น ออฟไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ แอปพลิเคชั่นแชท

2. การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

herbist.shop จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่คุณ หรือ herbist.shop ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

จุดประสงค์การให้บริการ

herbist.shop จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการดังนี้

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงการให้บริการแก่คุณ
 2. เพื่อตอบข้อซักถาม ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของคุณ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบริการลูกค้า
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้าที่คุณได้ซื้อผ่าน herbist.shop เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังผู้จัดส่งเพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าให้แก่คุณ
 4. เพื่อแจ้งให้คุณทราบสถานะการขนส่งสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 5. เพื่อยืนยันตัวตนของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต
 6. เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของคุณ
 7. เพื่อตรวจสอบการใช้งานภายในเว็บไซต์
 8. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์และปรับปรุงให้เหมาะกับผู้ใช้
 9. เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์
 10. เพื่อส่งเสริมการบริการและการใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เช่น เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ที่คุณสามารถเลือกอัพโหลดหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตและอาจถูกเผยแพร่โดยสาธารณะชน (ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและการตลาดเพื่อส่งเสริมเว็บไซต์
 11. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้และคำร้องขอให้ลบ อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
 12. เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดบนเว็บไซต์
 13. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

จุดประสงค์ทางการตลาด

 1. เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าอาจมีประโยชน์สำหรับคุณหรือที่คุณร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ของเราหรือบุคคลภายนอก ซึ่งคุณได้แจ้งและยินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 2. เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้
 3. เพื่อส่งสื่อทางการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของเราหรือผู้ขายบุคคลภายนอกให้กับคุณ โดยคุณสามารถเลือกไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

herbist.shop อาจมีความร่วมมือกับบุคคลภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อส่งเสริมการตลาด ของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ มีรายละเอียดการใช้ข้อมูลดังนี้

 1. เราจะทำให้แน่ใจว่า บุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับเรา และ herbist.shop จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล หรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต และ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นจะต้องใช้ เราจะทำสัญญารักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้บุคคลภายนอกเอาข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. เมื่อคุณตกลงและยินยอมเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และใช้บริการ เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. ระหว่างที่คุณใช้เว็บไซต์ และบริการ คุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากบุคคลที่ภายนอกมายัง herbist.shop เพื่อวัตถุประคงที่ระบไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือบริการที่คุณใช้
 4. เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ herbist.shop ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การควบคุมการใช้ หรือ แสดงข้อมูล

เราจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 1. กรณีการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
 2. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
 3. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
 4. กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

3. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่ควรทราบ โดยสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้ข้อกฎหมาย และ นโยบายที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมไปถึงหลักเกณฑ์ของ herbist.shop ที่กำหนดขึ้น โดยมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

สิทธิในการขอถอนความยินยอม

หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่ herbist.shop ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณได้ยินยอมที่จะให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นกับเราเท่านั้น แต่คุณต้องยอมรับว่า การเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ถอนความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราในภายหลัง อาจจะกระทบกับการใช้งาน และ บริการจาก herbist.shop ที่คุณจะได้รับได้ เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่คุณได้ หรือไม่สามารถปฎิบัติตามสัญญาใดที่เราเคยมีกับคุณได้ เราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการ หรือ ปฎิบัติแก่คุณได้ตามสัญญา โดยเราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย และการเยียวยาของเราโดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้คุณศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนถอนความยินยอม

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เราเก็บรวบรวมไว้ หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของคุณถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการเก็บรักษา อาจะมีระยะเวลาดำเนินการสืบค้นข้อมูลของคุณ และเราอาจจะจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ

สิทธิแก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ตลอดเวลา

สิทธิร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญมาก เพื่อให้คุณและผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เว็บไซต์ และบริการต่อไปได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

 1. คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งนั้น ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น
 2. คุณต้องหมั่นแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือ ให้บริการ เรามีสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยได้ให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของเรา
 3. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

เราได้กำหนดนโยบายเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร ดังนี้

 1. เราจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เฉพาะบุคคลากรที่จำเป็นต้องเข้าถึงเท่านั้น
 2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล หรือ Secure Socket Layer (SSL) protocol

ข้อควรทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เราอยากให้คุณเข้าใจว่า ไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราอาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างยิ่งในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างถึงที่สุด และหมั่นทบทวน เพิ่มเติมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราอยากให้คุณทำความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่ควรพึ่งระวัง และพึ่งกระทำดังนี้

 1. รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ คือ กุญแจสำคัญในการเข้าถึงบัญชีของคุณ กรุณาตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วย ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษร และอักษรพิเศษ และต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านบัญชี herbist.shop ของคุณกับบุคคลใด หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านดังกล่าวกับผู้อื่น บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจถูกนำไปใช้ในทางทุจริต หรือถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่คุณไม่ได้ยินยอมได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และผลที่ตามมา
 2. ในกรณีที่คุณใช้งานอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เราแนะนำให้คุณออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งานเว็บไซต์ และปิดเว็บบราวเซอร์ทุกครั้ง หรือใช้งานเว็บบราวเซอร์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนทุกครั้ง
 3. หากคุณพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า รหัสของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณควรติดต่อเรา และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยทันที

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ herbist.shop สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากเว็บบราวเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

หากคุณเลือกใช้คุกกี้แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ ท่อง หรือเยี่ยมชม

ทั้งนี้ herbist.shop จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

6. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่กฎหมายกำหนด หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

การลบหรือทำลายข้อมูล

เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจอื่นใด

7. ผู้เยาว์

เราเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นอย่างยิ่ง เรามีนโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์ดังนี้

 1. herbist.shop ไม่มีนโยบายเพื่อให้บริการใดๆ แก่ผู้เยาว์ในการใช้เว็บไซต์ และไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
 2. หากคุณเป็นผู้เยาว์ และต้องการใช้เว็บไซต์ และบริการของ herbist.shop คุณสามารถใช้ได้ภายใต้ความยินยอมของพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองเท่านั้น
 3. หากคุณอยู่ในฐานะพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ โปรดดูแล และห้ามผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของคุณ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่เรา ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยให้กับเรา คุณในฐานะของผู้ปกครองได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

8. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

herbist.shop อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ดำเนินการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทางธุรกิจ ผู้ขายสินค้า ช่องทางการชำระเงิน หรือช่องทางการส่งสินค้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ herbist.shop ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

9. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

herbist.shop อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น herbist.shop จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม และปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อเว็บไซต์ herbist.shop

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ herbist.shop ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ herbist.shop ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกลับมาได้ ตามรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ที่ ติดต่อเฮิบบิสท์

กำลังปรับปรุงข้อมูล…
 • ไม่มีสินค้าในตะกร้า