ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.herbist.shop (“เว็บไซต์”) ภายใต้การจัดการดูแลของ Herbist เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.herbist.shop ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง Herbist ถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่ได้แก้ไขใหม่ ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทันที

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไป

1. Herbist สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่าง Herbist กับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่าง Herbist กับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ Herbist กับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
3. เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ Herbist ถือว่าท่านยินยอมให้ Herbist ดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
4. การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว
5. ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทาง Herbist จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ Herbist ทราบทันที เพื่อ Herbist จะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งติดต่อทางอีเมล์ herbist.th@gmail.com ได้ทันที

ราคาและรายละเอียดสินค้า

1. ราคาที่แสดงหน้าหรือหลังซองสินค้า เป็นราคาที่แสดงสำหรับซื้อขายในประเทศต้นทางเท่านั้น ซึ่งมิได้เป็นตัวบ่งบอกถึงราคาขายในประเทศไทย และไม่สามารถนำราคาดังกล่าว มาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบเป็นเงินบาทไทยได้ Herbist จะยึดถือราคาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์และราคาที่ปรากฏในคำสั่งซื้อเท่านั้น
2. Herbist พยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง Herbist จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
3. Herbist พยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดสินค้าไม่ได้ตรงกับสินค้าจริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคืนสินค้าของ Herbist
4. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
5. ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของ Herbist ทาง Herbist ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ที่ทาง Herbist ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทาง Herbist ได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

การมีพร้อมของสินค้า

1. Herbist พยายามแสดงข้อมูลและอัปเดตการมีพร้อมของสินค้าที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา ทาง Herbist จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที
2. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ Herbist ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและ Herbist มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง Herbist จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของ Herbist

การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

1. เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น Herbist ไม่มีหน้าที่จัดหา Herbist ให้กับท่าน จนกว่า Herbist จะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
2. หากสินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์หมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า Herbist ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้าชนิดอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของท่านไว้จนกว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของ Herbist

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

1. Herbist อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ Herbist ไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดย Herbist จะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
2. Herbist มีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจากท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง Herbist ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของ Herbist เท่านั้น
3. Herbist ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่ Herbist กำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
4. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ผ่านอีเมล์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
5. ในกรณีที่ท่านยังไม่มีการชำระค่าสินค้า ท่านสามารถติดต่อทาง Herbist เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที
6. ในกรณีที่ท่านมีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว และสินค้าได้ถูกจัดส่งออกไปยังลูกค้าแล้ว ทาง Herbist ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆในทันที
7. หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน ทาง Herbist ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆในทันที

ข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

สินค้าของท่านจะถูกจัดส่งเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

เหตุสุดวิสัย

Herbist จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการดำเนินการใดๆ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการให้บริการที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบชำระเงินของธนาคาร หรือส่งทางไปรษณีย์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย และตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

ติดต่อบริการลูกค้า

หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการและสินค้า รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อ Herbist สามารถติดต่อมายังอีเมล์ herbist.th@gmail.com ทาง Herbist จะเร่งให้ความช่วยเหลือท่านอย่างดีที่สุด

กำลังปรับปรุงข้อมูล…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า